Ημερολόγιο

07:57, 29th May 2020
May 2020
WeekMTWTFSS
18123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png1.png8.png4.png2.png0.png6.png
Today75
Yesterday376
This week1755
This month9946
Total1184206

Visitor Info

  • IP: 34.204.168.209
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

Friday, 29 May 2020 07:57

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 Γλάδστωνος 1 – 106 77 ΑΘΗΝΑ

Δ/ΝΣΗ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ  

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Φ. 951.1/ 166 /15

Σ.  152

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου  2015

                                                           

ΘΕΜΑΔιευκρινήσεις επί του Δεύτερου Επαναληπτικού Δημόσιου Πλειοδοτικού  Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Πολυώροφου Κτιρίου επί των Οδών Ερμού 15 και Πετράκη 6 και Σκόπα 4 Αθήνα Ιδιοκτησίας ΜΤΝ.

ΣΧΕΤ.:Φ.951.1/1543/2014/Σ.125716-12-2014/Διακήρυξη ΜΤΝ

1. Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους για διαγωνισμό θέματος διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α.Οι κοινοπραξίες δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θέματος αλλά υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στα δικαιολογητικά συμμετοχής συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα έχει εξουσιοδοτηθεί ο   εκπρόσωπος τους, ο οποίος θα έχει δηλωθεί από κοινού από τους κοινοπρακτούντες στην Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 6.11.5.2 της σχετικής διακήρυξης, να υπογράψει για λογαριασμό τους τα έγγραφα που περιέχονται στον Φάκελο Προσφοράς   καθώς και  κάθε άλλο σχετικό με το διαγωνισμό θέματος έγγραφο.

β.Στην περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε συμμετέχουσα κοινοπραξία  γνωστοποιούνται τα δικαιολογητικά που απαιτείται συτή να προσκομίσει για την  υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης στα οποία συμπεριλαμβάνονται και νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει η σύσταση της κοινοπραξίας με αποκλειστικό σκοπό το αντικείμενο της σχετικής διακήρυξης, της οποίας ιδρυτές-κοινοπρακτικοί μέτοχοι θα είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν τον πλειοδότη και τα οποία θα συμμετέχουν στην κοινοπραξία με το ποσοστό συμμετοχής που δηλώθηκε στην υποβληθείσα προσφορά.

γ.Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών. Στην περίπτωση που οι οικονομικές  καταστάσεις έτους 2014 δεν έχουν οριστικοποιηθεί προσκομίζονται οικονομικές καταστάσεις  των  ετών 2011, 2012 και 2013. 

δ.Στην περίπτωση συμμετοχής στον διαγωνισμό θέματος κοινοπραξίας απαιτείται όπως από τις  οικονομικές καταστάσεις που θα προσκομίσει  να προκύπτει ότι το ενεργητικό και ο κύκλος εργασιών της (συνολικά για τα κοινοπρακτούντα μέλη)  ετησίως είναι κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με την παράγραφο 6.11.2 της σχετικής διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση μη αποκλεισμού είναι η πιστοποίηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του υποψηφίου. 

ε.Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να λάβουν βεβαίωση επίσκεψης του προς εκμίσθωση κτιρίου προκειμένου να την συμπεριλάβουν στο φάκελο προσφοράς.

στ.Τα σχέδια του προς εκμίσθωση κτιρίου διατίθενται μόνο σε έντυπη μορφή.

ζ.Ο έλεγχος των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού θα γίνει σε τέσσερις (4) ξεχωριστές ημέρες-συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού,  η πρώτη εκ των οποίων είναι η 26η Φεβρουαρίου 2015 και οι λοιπές σε χρόνο που θα ορίζεται κάθε φορά από την ίδια την επιτροπή ανάλογα με την πορεία εξέλιξής του διαγωνισμού η οποία και θα παρέχει έγκαιρη σχετική έγγραφη ενημέρωση στους συμμετέχοντες.

η.Οι διαγωνιζόμενοι που δεν έχουν αποκλεισθεί κατά τα προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν εγγράφως από την Επιτροπή Διαγωνισμού για να προσκομίσουν, κατά  την ημερομηνία που θα ορισθεί απ’ αυτήν, την οικονομική τους προσφορά.

θ.Οι εγγυητικές επιστολές  πρέπει να εκδοθούν από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

ι.Οι τεχνικές προσφορές δεν απαιτείται να υποβληθούν βάσει συγκεκριμένου υποδείγματος. Θα πρέπει όμως να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία παραγράφου 6.12 της σχετικής διακήρυξης  από τα οποία να προκύπτει η υλοποίηση παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του προς εκμίσθωση  κτιρίου σε τέτοιο βαθμό ώστε να εξασφαλίζεται  η επίτευξη της μέγιστης, κατ’ το δυνατόν και σύμφωνα με τη χρήση που θα ασκηθεί, επένδυση/αξιοποίηση.

ια.    Όλες οι τεχνικές προφορές που θα υποβληθούν αξιολογούνται με βάση την πιο εμπεριστατωμένη και πλήρης μελέτη για υλοποίηση εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης, σύμφωνα με την επιθυμητή χρήση, οι οποίες θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο κτίριο.

    Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Πέτσος ΠΝ

                                                                                                  Γενικός Διευθυντής ΜΤΝ     

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top