Ημερολόγιο

00:49, 24th August 2019
August 2019
WeekMTWTFSS
311234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
35262728293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png0.png7.png8.png0.png6.png4.png
Today14
Yesterday352
This week1840
This month7466
Total1078064

Visitor Info

  • IP: 3.226.251.81
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

Saturday, 24 August 2019 00:49

ΠΡΟΣ:                                                                ΑΔΑ:

                                                                           ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

                                                                           ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

                                                                           ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

                                                                           ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1, ΤΚ 10677 ΑΘΗΝΑ 

                                                                           ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3322035 

                                                                           Αριθμ. Πρωτ : 951.1/338 /16 

                                                                           Αριθμ. Σχεδίου: 283 ΑΘΗΝΑ, 17 / 03 /2016 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Υποβολής Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Υπηρεσιών Τοποθέτησης Ρολών Κτιρίου Ιδιοκτησίας ΜΤΝ επί της Οδού Ελ. Βενιζέλου 156, Καλλιθέα. 

 

ΣΧΕΤ.: Πρακτικό υπ΄αριθ. 10/03-03-2016/ΔΣ/ΜΤΝ 

 

 

1. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού προκειμένου να προβεί στην Τοποθέτηση Ρολών Ασφαλείας στο Κτίριο επί της Οδού Ελ. Βενιζέλου 156, Καλλιθέα καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση , στην Διεύθυνση: Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, οδός Γλάδστωνος 1 -1α Αθήνα, TΚ: 10 677 (Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2103322035, 2103322070). 

   

2. Στις προσφορές που θα αποσταλούν θα πρέπει: 

 

α. Να έχουν συμπεριληφθεί οι προβλεπόμενες κρατήσεις (Φ.Ε. 4% Υλικά, Φ.Ε. 8% εργασία και 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου). 

 

β. Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των απαιτούμενων εργασιών. 

 

γ. Να καθορίζεται ως χρόνος ισχύος αυτών δύο (2) μήνες. 

 

δ. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση παροχής εγγύησης καλής εκτέλεσης εργασιών και υλικών κατ’ ελάχιστο για δυο (2) έτη. 

 

ε. Να δηλώνεται ότι η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών από την σχετική ειδοποίηση του Ταμείου. 

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους απαιτείται να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της συνημμένης τεχνικής περιγραφής καθώς και ότι έχουν επισκεφθεί τους χώρους του κτιρίου και έχουν λάβει πλήρη γνώση των εργασιών που θα εκτελεστούν. 

 

4. Η επιλογή και η κατακύρωση του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

 

5. Το Μ.Τ.Ν. διατηρεί το δικαίωμα για την ακύρωση - επανάληψη – ματαίωση της παρούσας διαδικασίας εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. 

 

6. Εφόσον μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών εγκριθεί από το ΔΣ/ΜΤΝ η ανάθεση του έργου αυτού, με νεότερο έγγραφό θα γνωστοποιηθούν τα ακόλουθα : 

 

α. Ο χρόνος προσέλευσης του μειοδότη για υπογραφή της σύμβασης (Ιδιωτικού Συμφωνητικού). 

 

β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την οικονομική τακτοποίηση της δαπάνης. 

 

7. Ο ανάδοχος βαρύνεται και ευθύνεται πλήρως για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που θα απασχολήσει, για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του προσωπικού του και οποιουδήποτε τρίτου καθώς και την τήρηση, κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

8. Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο σύστημα Διαύγεια και στον ιστότοπο του ΜΤΝ (www.mtn.gr). 

                                                                                              

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     

                                                                                     Αρχιπλοίαρχος (Ο) . Ν. ΠΕΤΣΟΣ ΠΝ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top