Ημερολόγιο

23:34, 23rd October 2019
October 2019
WeekMTWTFSS
40123456
4178910111213
4214151617181920
4321222324252627
4428293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png1.png0.png0.png7.png7.png2.png
Today426
Yesterday468
This week1373
This month8696
Total1100772

Visitor Info

  • IP: 34.204.189.171
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

Wednesday, 23 October 2019 23:34

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Γλάδστωνος 1 – Αθήνα 

ΔΝΣΗ Ακίνητης Περιουσίας 

Τηλ 2103322035 

Φ: 800 /378/16 

Σ: 319 

Ημερομηνία: 1 Απριλίου 2016 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

 

1. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού προκειμένου να προβεί στον καθορισμό της τιμής εκκίνησης για την εκμίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του επί της οδού Λόφου 10, Εκάλη (έκταση οικοπέδου 2.801,3 τμ επιφάνεια κτίσματος 143,13 τμ) μέσω διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης έκθεσης εκτίμησης της μισθωτικής αξίας αυτού και προσδιορισμό του εύλογου μισθώματος για κάθε περίπτωση προτεινόμενου τρόπου αξιοποίησης. 

 

2. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών στον κλάδο Α’ ακίνητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013. 

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 

 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

β. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος «Πιστοποιημένου εκτιμητή» της Δ/νσης Τομέων Παραγωγής του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Οι προσφορές που θα προσκομισθούν απαιτείται: 

 

α. Να έχουν ισχύ για δύο (2) μήνες από την καθορισθείσα ως κατωτέρω ημερομηνία λήξης υποβολής τους. 

β. Να έχουν λάβει υπόψη τις προβλεπόμενες κρατήσεις (Φ.Ε 8% και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για συμβάσεις άνω των 2.500€ εκτός ΦΠΑ). 

 

5. Η έκθεση εκτίμησης θα συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα μεθοδολογία και τον κώδικα δεοντολογίας των πιστοποιημένων εκτιμητών ως Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 19928//292/10-05-2013 (ΦΕΚ Β’ 1147/13-05-2013) και πρέπει να παραδοθεί στην Υπηρεσία 20 ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ιδιοχείρως στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, οδός Γλάδστωνος 1-1α , Αθήνα, Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας (Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2103322035, 2103322070) ενσφράγιστες προσφορές έως την Παρασκευή 08 Απριλίου 2016 (ημερομηνία λήξης προσφορών). 

 

7. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

8. Η επιλογή και η κατακύρωση του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

 

9. Το ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει την παρούσα διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγω χωρίς να υποχρεούται στην αποζημίωση των συμμετεχόντων για οποιαδήποτε τυχόν δαπάνη έχουν καταβάλει για την υποβολή της προσφοράς τους. 

 

10. Οι υποψήφιοι απαιτείται όπως πραγματοποιήσουν αυτοψία στο ανωτέρω ακίνητο προκειμένου να μορφώσουν άποψη σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά, τη θέση και την σημερινή του κατάσταση. 

                                                                              

 

O Γενικός Διευθυντής      

                                                                     Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Πέτσος Π.Ν. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top