Ημερολόγιο

16:53, 7th February 2023
February 2023
WeekMTWTFSS
0512345
066789101112
0713141516171819
0820212223242526
092728

Μέτεο

Γνωμικά

 

Συνδεδεμένοι

1.png9.png8.png3.png1.png2.png4.png
Today666
Yesterday897
This week1563
This month6831
Total1983124

Visitor Info

  • IP: 3.236.47.240
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

Tuesday, 07 February 2023 15:53

Πόροι (Έσοδα)- Έξοδα ΜΤΝ

  1. Πόροι (Έσοδα).

Οι Πόροι (Έσοδα) του Ταμείου προέρχονται από τις ακόλουθες βασικές πηγές:

α. Εισφορές ενεργών μετόχων και μερισματούχων ΜΤΝ (ως Πίνακες Α΄ και Β΄).

β. Έσοδα από έτερες πηγές, π.χ. κρατήσεις τελών, δικαιωμάτων, ποινικές ρήτρες, πρόστιμα κλπ. (ως Πίνακας Γ΄).

γ. Έσοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας ΜΤΝ (ως Πίνακας Δ΄).

 Πίνακας Α΄

Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  -  Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ   Ε Ν Ε Ρ Γ Ω Ν   Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν   Υ Π Ε Ρ   Μ.Τ.Ν.

1.

 Πάγιες Μηνιαίες Κρατήσεις:

 

α.

Κράτηση υπέρ ΜΤΝ 3,4%:

Διενεργείται επί του εκάστοτε βασικού μισθού του δικαιούμενου μισθολογικού κλιμακίου των ενεργών μετόχων ΜΤΝ και ορίζεται σε ποσοστό 3,4%.

β.

Ειδική εισφορά υπέρ ΜΤΝ 1%:

Διενεργείται επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων των ενεργών μετόχων ΜΤΝ και ορίζεται σε ποσοστό 1%.

γ.

Μηνιαία κράτηση υπέρ Β.Ο.Ε.Α. ΜΤΝ:

Διενεργείται υποχρεωτικά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας των τέκνων των εν ενεργεία μετόχων του Ταμείου. Οι μέτοχοι που υποχρεούνται ασφάλισης των τέκνων τους στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., τα οποία δεν έχουν εισέτι συμπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψεως της δικαιούμενης παροχής, υπόκεινται σε μηνιαία κράτηση επί του εκάστοτε βασικού μισθού του δικαιούμενου μισθολογικού τους κλιμακίου. Τα ποσοστά κρατήσεων για τους εν ενεργεία μετόχους ΜΤΝ, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν από 01.01.2017 (ΦΕΚ Β΄1479/ 27.04.2018), είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

α. για το 1ο και 2ο παιδί, ποσοστό κράτησης 3,2%.

β. για το 3ο παιδί, ποσοστό κράτησης 2,7% και

γ. για το 4ο και πέραν του 4ου παιδιά, ποσοστό κράτησης 2%.

Η πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΝ αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος. Αυτοδίκαια παύει στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) της ηλικίας του παιδιού.

2.

Λοιπές Κρατήσεις:

 

α.

Εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής τέκνου 4% υπέρ ΜΤΝ:

Οι ενεργοί μέτοχοι του Ταμείου που υποχρεούνται σε ασφάλιση των τέκνων τους για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας, υπόκεινται για την εγγραφή των τέκνων στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., στην υποχρέωση εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής τέκνου υπέρ ΜΤΝ, ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που είναι καταταγμένοι, κατά την ημερομηνία της δήλωσής / εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο.

Τα τέκνα εγγράφονται / δηλώνονται στο Ταμείο ως εμπρόθεσμα εντός εξαμήνου (6μήνου) από την ημερομηνία γεννήσεώς τους. Εφόσον παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα (6μηνο), ο υπόχρεος γονέας θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται με τόκους για τις οφειλόμενες αναδρομικές κρατήσεις Β.Ο.Ε.Α. ανωτέρω πεδίου 1γ, Πίνακα Α΄, στην περίπτωση που αυτές εξοφληθούν σε δόσεις και όχι εφάπαξ.

 

β.

Μετοχή:

Καταβολή εφάπαξ ποσού 73,37 € στον πρώτο μισθό για κάθε νέο μέτοχο του Ταμείου, καθώς και στις περιπτώσεις προαγωγής από τάξη σε τάξη (αφορά την αλλαγή κατηγορίας των ενεργών μετόχων από Υπαξιωματικός σε Σημαιοφόρος, από Κατώτερος Αξιωματικός σε Ανώτερος και από Ανώτερος σε Ανώτατος Αξιωματικός).

Το σύνολο του αριθμού των μετοχών που θα πρέπει να διενεργηθούν / παρακρατηθούν υπέρ του Ταμείου, αναλόγως της εξέλιξης των εν ενεργεία μετόχων του μέχρι και την έξοδό τους από την ενεργό υπηρεσία (αποστρατεία), είναι οι ακόλουθες: 

α. Ναυτοδίοποι Εθελοντές μέχρι και Ανθυπασπιστές: 1 μετοχή των 73,37 €.

β. Κατώτεροι Αξιωματικοί: 2 μετοχές των 73,37 €.

γ. Ανώτεροι Αξιωματικοί: 3 μετοχές των 73,37 €.

δ. Ανώτατοι Αξιωματικοί: 4 μετοχές των 73,37 €.

 

γ.

Διαφορά μισθολογικής προαγωγής (αλλαγή μισθολογικών κλιμακίων)

α. Σε κάθε μισθολογική εξέλιξη (αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου) των εν ενεργεία μετόχων σε οποιοδήποτε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο διενεργείται εφάπαξ μηνιαία κράτηση υπέρ του Ταμείου ίση με τη διαφορά του βασικού μισθού των δύο κλιμακίων.

β. Για τους μετόχους που εντάσσονται στους διοικητικούς βαθμούς της κατηγορίας τους με αρχική ονομασία ή κατάταξη διενεργείται εφάπαξ μηνιαία κράτηση υπολογιζόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο κατατάσσονται ως εκ της αρχικής ονομασίας ή κατάταξης.

 

δ.

Τέλη γάμου- Συμφώνου Συμβίωσης και Διαφορές Τελών λόγω Προαγωγών:

Καταβολή εφάπαξ ποσού για δήλωση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στο Ταμείο, ανάλογα με τον κατεχόμενο διοικητικό βαθμό του μετόχου κατά την ημερομηνία τέλεσης και καταβολή συμπληρωματικού ποσού διαφοράς τελών λόγω προαγωγής κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Κατηγορία μετόχων

Ποσό

Αύξηση ποσού

λόγω προαγωγής

Μέχρι το βαθμό του Μόνιμου Επικελευστή

14,67 €

----

Αρχικελευστές

29,35 €

14,67 €

Ανθυπασπιστές

58,69 €

29,35 €

Κατώτεροι Αξιωματικοί

117,39 €

58,69 €

Ανώτεροι Αξιωματικοί

176,08 €

58,69 €

Ανώτατοι Αξιωματικοί

293,47 €

117,39 €

Tα τέλη καταβάλλονται στο Ταμείο ως εμπρόθεσμα, εντός τριμήνου (3μήνου)  από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. 

Εφόσον παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα (3μηνο), ο υπόχρεος θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται με συμβατικό τόκο από την ημερομηνία τέλεσης μέχρι και την ημερομηνία εξόφλησης των τελών.

Η από τάξεως σε τάξη προαγωγή των μετόχων, συνεπάγεται υποχρέωση συμπλήρωσης / καταβολής της διαφοράς του ποσού των τελών που αντιστοιχούν στην τάξη την οποία προάγονται. Οι εκάστοτε διαφορές τελών προκύπτουν και υπολογίζονται με βάση το ποσό που καταβλήθηκε / αντιστοιχεί  ως τέλη στην προηγούμενη τάξη (διαφορές τελών γάμου ή συμφώνου συμβίωσης λόγω προαγωγής).

(*) Παράδειγμα: Ανώτατος Αξιωματικός που νυμφεύθηκε όταν ήταν κατώτερος θα 

                            καταβάλλει συνολικά: 117,39 € + 58,69 € + 117,39 € = 293,47€.

Σε περίπτωση τέλεσης περισσοτέρων του ενός γάμου, τα τέλη γάμου καταβάλλονται για έκαστο εξ’ αυτών.

 

ε.

Κρατήσεις στις πρόσθετες αποζημιώσεις υπέρ ΜΤΝ 3%:

Διενεργείται κράτηση 3% επί των αποζημιώσεων και επιδομάτων αλλοδαπής που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ και Λ.Σ. που μεταβαίνει στην αλλοδαπή, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές (καθηγητικά, κλπ).

 

στ.

Διαφορές Αποδοχών (στερήσεις ποσοστού επί ακαθάριστων αποδοχών)

Αφορά την κατά περίπτωση παρακράτηση και απόδοση υπέρ ΜΤΝ ως πόρο, από τους αρμόδιους φορείς μισθοδοσίας, της διαφοράς μεταξύ των αποδοχών που λαμβάνουν οι τελούντες σε διαθεσιμότητα, πρόσκαιρη παύση, υποδικία κλπ ενεργοί μέτοχοι, προς τις ακαθάριστες (μεικτές) δικαιούμενες αποδοχές ενέργειας.

Πίνακας Β΄

Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  -  Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ   Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Υ Χ Ω Ν   Υ Π Ε Ρ   Μ.Τ.Ν.

1.

 Πάγιες Μηνιαίες Κρατήσεις:

 

α.

Μηνιαία κράτηση υπέρ Β.Ο.Ε.Α. ΜΤΝ:

Διενεργείται υποχρεωτικά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας των τέκνων των μερισματούχων του Ταμείου Οι μερισματούχοι που υποχρεούνται ασφάλισης των τέκνων τους στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., τα οποία δεν έχουν εισέτι συμπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψεως της δικαιούμενης παροχής, υπόκεινται σε μηνιαία κράτηση επί του εκάστοτε δικαιούμενου ακαθάριστου (μεικτού) μηνιαίου μερίσματος, προσαυξημένο κατά ποσοστό 46,52% για την κράτηση Β.Ο.Ε.Α. (ΦΕΚ Β’ 4805/29.10.2018). Τα ποσοστά κρατήσεων για τους μερισματούχους ΜΤΝ, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν από 01.09.2016 (ΦΕΚ Β΄2406/04.08.2016), είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

α. για το 1ο και 2ο παιδί, ποσοστό κράτησης 14%.

β. για το 3ο παιδί, ποσοστό κράτησης 12% και

γ. για το 4ο και πέραν του 4ου παιδιά, ποσοστό κράτησης 8%.

Η πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΝ αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος. Αυτοδίκαια παύει στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) της ηλικίας του παιδιού.

2.

Λοιπές Κρατήσεις:

 

α.

Τέλη γάμου - Συμφώνου Συμβίωσης και Διαφορές Τελών λόγω Προαγωγών(όπως αναφέρονται για τους εν ενεργεία μετόχους στον ανωτέρω Πίνακα Α΄, ως 2δ).

1. Για τους μερισματούχους που εξήλθαν εκ της υπηρεσίας και συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι και την 31.12.2016 (προ εφαρμογής ν.4472/2017), τα τέλη υπολογίζονται και καταβάλλονται βάσει του μισθολογικού βαθμού με τον οποίο  δικαιώθηκαν συντάξεως και συνεπώς μερίσματος ΜΤΝ.

2. Για τους μερισματούχους που εξήλθαν εκ της υπηρεσίας και συνταξιοδοτήθηκαν από 01.01.2017 και εντεύθεν (εφαρμογή ν.4472/2017), τα τέλη υπολογίζονται και καταβάλλονται βάσει του διοικητικού βαθμού με τον οποίο δικαιώθηκαν συντάξεως και συνεπώς μερίσματος ΜΤΝ. 

 

β.

Εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής τέκνου 30% υπέρ ΜΤΝ:

Οι μερισματούχοι του Ταμείου που υποχρεούνται σε ασφάλιση των τέκνων τους για την καταβολή του βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας, υπόκεινται για την εγγραφή των τέκνων στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., στην υποχρέωση εφάπαξ καταβολή δικαιώματος εγγραφής τέκνου υπέρ ΜΤΝ, ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ακαθάριστου (μεικτού) δικαιούμενου μηνιαίου μερίσματός τους, κατά την ημερομηνία της δήλωσής / εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο.

Τα τέκνα εγγράφονται / δηλώνονται στο Ταμείο ως εμπρόθεσμα εντός εξαμήνου (6μήνου) από την ημερομηνία γεννήσεώς τους. Εφόσον παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα (6μηνο), ο υπόχρεος γονέας θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται με τόκους για τις οφειλόμενες αναδρομικές κρατήσεις Β.Ο.Ε.Α. ανωτέρω πεδίου 1α, Πίνακα Β΄, στην περίπτωση που αυτές εξοφληθούν σε δόσεις και όχι εφάπαξ.

 

γ.

Κρατήσεις ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012) που αποδίδονται υπέρ ΜΤΝ

α. Για τους μερισματούχους οι οποίοι δικαιώθηκαν συντάξεως και συνεπώς μερίσματος ΜΤΝ μέχρι και την 12.05.2016, διενεργείται μηνιαία κράτηση επί του μερίσματός τους, με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012). [Εφαρμογή των διατάξεων περί προοδευτικής μείωσης των συντάξεων, όπως υπολογίζεται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.].

β. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.05.2016), για τους μερισματούχους που δικαιώθηκαν συντάξεως και συνεπώς μερίσματος ΜΤΝ από 13.05.2016 και εντεύθεν, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222/12.11.2012) περί προοδευτικής μείωσης των συντάξεων τους.

Πίνακας Γ΄

Π Ο Ρ Ο Ι  -  Ε Σ Ο Δ Α   Μ.Τ.Ν.   Α Π Ο   Ε Τ Ε Ρ Ε Σ   Π Η Γ Ε Σ

 

1.

Κράτηση υπέρ ΜΤΝ 4% στις Διενεργούμενες Δαπάνες ΠΝ και Λ.Σ.

Διενεργείται κράτηση 4% στις δαπάνες προμηθειών και εργασιών που υλοποιούνται από τις πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού ΓΕΝ και Υ.ΝΑ.Ν.Π.

2.

Απόδοση υπέρ ΜΤΝ του ½ της αξίας των εκποιηθέντων άχρηστων υλικών ή σκαφώναπό τις Υπηρεσίες του ΠΝ και του Λ.Σ.

3.

 Πόροι υπέρ ΜΤΝ από την επιβολή ποινικών ρητρών, προστίμων ή την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που αφορούν συμβάσεις προμηθειών / εργολαβιών / υπηρεσιών ΠΝ και Λ.Σ.

4.

Έσοδα από εκμισθώσεις πρατηρίων και κυλικείων Υπηρεσιών Λ.Σ.

5. 

Παρακράτηση υπέρ ΜΤΝ 1%, επί των απολαβών (μισθοδοσία) των στρατευσίμων του ΠΝ.

6.

Κράτηση 5% επί των Λιμενικών και Φαρικών Τελών, δικαιωμάτων και προστίμων Κ.Ο.Κ. που βεβαιώνονται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

7.

Λοιπά (τυχόν άλλες πλέον των ανωτέρω πηγών).

Πίνακας Δ΄

 Π Ρ Ο Σ Ο Δ Ο Ι   Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Κ Ι Ν Η Τ Η Σ  &  Α Κ Ι Ν Η Τ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Σ  Τ Ο Υ   Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ

 

1.

Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της Κινητής Περιουσίας:

Πρόσοδοι μεριδίων κοινού κεφαλαίου, τόκοι τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης, τόκοι χορηγούμενων δανείων, μερίσματα μετοχών, κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων, τοκομερίδια, κλπ.

2.

Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας:

Μισθώματα από μίσθωση κτιρίων / καταστημάτων / γραφείων κλπ.

  1. Έξοδα 

Τα έξοδα του Ταμείου αφορούν κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα: 

α. Χορήγηση μηνιαίου μερίσματος. Υπό τον όρο μέρισμα νοείται το κατά μήνα παρεχόμενο χρηματικό ποσό υπό του Ταμείου στα δικαιούμενα κατά τις καταστατικές διατάξεις πρόσωπα, αποστράτους και χηρεύουσες οικογένειες αυτών. Οι εκ της ενεργού υπηρεσίας απομακρυνόμενοι ενεργοί μέτοχοι δικαιούνται μερίσματος εφόσον δικαιούνται συντάξεως από το Δημόσιο. Το απονεμητέο σε κάθε δικαιούχο πρόσωπο ποσό μερίσματος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) με βάση τις καταστατικές διατάξεις και τον κατά την αρχή κάθε έτους γενικό προσδιορισμό των μερισμάτων από το ΔΣ.

β. Χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας τέκνων ενεργών μετόχων και μερισματούχων ΜΤΝ (Β.Ο.Ε.Α.). Το βοήθημα καταβάλλεται στο δικαιούχο παιδί πλήρες με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή μειωμένο μετά την ενηλικίωσή του έως το 25ο έτος της ηλικίας του, λόγω τέλεσης γάμου ή επαγγελματικής αυτοτέλειας και έναντι δικαιολογητικών που καθορίζονται από το ΔΣ.

Το ποσό του βοηθήματος καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που ίσχυαν για τον μερισματούχο ή τη χηρεύουσα οικογένεια την 01.01.2017 προσαυξημένων κατά 39,19%.

Το βοήθημα χορηγείται πλήρες με ποσό ίσο των 60 μηνιαίων μερισμάτων για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων. Δύναται να καταβληθεί μειωμένο ως εξής:

1. Για εισφορές από 18 έως 19 ετών, ποσό ίσο με 20 μερίσματα.

2. Για εισφορές από 19 έως 20 ετών, ποσό ίσο με 24 μερίσματα.

3. Για εισφορές από 20 έως 21 ετών, ποσό ίσο με 28 μερίσματα.

4. Για εισφορές από 21 έως 22 ετών, ποσό ίσο με 32 μερίσματα.

5. Για εισφορές από 22 έως 23 ετών, ποσό ίσο με 36 μερίσματα.

6. Για εισφορές από 23 έως 24 ετών, ποσό ίσο με 40 μερίσματα.

7. Για εισφορές από 24 έως 25 ετών, ποσό ίσο με 45 μερίσματα.

γ. Χορήγηση Βοηθήματος Θανάτου. Το βοήθημα θανάτου συνίσταται στην παροχή χρηματικού βοηθήματος στη χηρεύουσα οικογένεια (σύζυγος ή τέκνα) θανόντος απόστρατου, εφόσον τον διαδέχεται στο μέρισμα, για τα πρώτα έξοδα πένθους. Το ανωτέρω βοήθημα με απόφαση του ΔΣ έχει καθοριστεί από 01.07.2012 στο ύψος των 1.500 € (μειώθηκε κατά 50% σε σχέση με το ύψος των 3.000 € που ίσχυε έως και την 31.06.2012).

δ. Λειτουργικά έξοδα του Ταμείου.

ε. Λοιπές υποχρεώσεις Ταμείου.

στ. Έκτακτο Επίδομα. Εάν στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης δημιουργείται υπερβάλλον πλεόνασμα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, μετά από έγκριση του κ. Υ.Ε.Θ.Α., να χορηγήσει έκτακτο επίδομα (μέρισμα) στους μερισματούχους του, κατά το επόμενο έτος. Το έκτακτο επίδομα (μέρισμα), δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των δύο μηνιαίων μερισμάτων κατ’ έτος. 

* Για τις απαιτούμενες αιτήσεις / δικαιολογητικά που αφορούν στην δήλωση / εγγραφή συζύγου στα μητρώα του Ταμείου (με καταβολή των ανάλογων τελών γάμου) καθώς και για δήλωση / εγγραφή τέκνου στα μητρώα ΒΟΕΑ ΜΤΝ (με καταβολή του ανάλογου δικαιώματος εγγραφής) παρακαλούμε επιστρέψατε στο «Βασικό Μενού / Αιτήσεις».

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

announcement new 3 apostrateia

announcement new 3 energeia

announcement new 3 merismata

top