Print

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 10677 ΑΘΗΝΑ
28 Σεπτεμβρίου 2012                

 

Αγαπητή / ε Μέτοχε,

Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι η συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) και η ενημέρωσή σας σχετικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά το τρέχον έτος όσον αφορά στην πολιτική παροχών του Ταμείου και στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που διέρχεται.

Τα οικονομικά μεγέθη του ΜΤΝ κατά την προηγούμενη τριετία (2009-2011), παρουσίασαν σημαντική και σταθερή επιδείνωση, η οποία αποδίδεται στην εν γένει αρνητική οικονομική συγκυρία, με κορύφωση το έτος 2011 όπου καταγράφηκε αρνητικό αποτέλεσμα ύψους 16,75 εκατ. €.

Το έτος που διανύουμε και ενώ οι επιπτώσεις από τη δημοσιονομική κρίση εκδηλώνονται εντονότερα, η πορεία του Ταμείου, σύμφωνα με τα πρώτα οικονομικά στοιχεία, παραμένει αρνητική, με το έλλειμμα κατά το πρώτο εξάμηνο να κυμαίνεται στα επίπεδα των 12 εκ εκατ. € (μη συνυπολογιζόμενης της απομείωσης του κεφαλαίου από την εφαρμογή του PSI), παρά τη σειρά μέτρων που ελήφθησαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα (μείωση παρεχόμενων μερισμάτων κατά 8% από 1.1.2011 και κατά 14% από 1.1.2012) ή ευνοϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν (όπως η απόδοση, με το ν.4024/11, στα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ της εισφοράς ποσοστού 1% επί των τακτικών αποδοχών των ενεργών στελεχών, αντί του ΟΑΕΔ που αρχικά προέβλεπε ο ν.3986/11).

Οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν την τρέχουσα δυσμενή κατάσταση είναι επιγραμματικά οι ακόλουθοι:

• H συρρίκνωση των κοινωνικών πόρων οι οποίοι κατά τα προηγούμενα έτη αποτελούσαν ισχυρό πυλώνα στήριξης του Ταμείου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους το 2011 ήταν μειωμένα κατά 42% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας, ενώ άμεσα συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα του 2010 παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 31%. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης αναμένεται η περαιτέρω μείωσή τους κατά 40 % περίπου σε σχέση με το 2011.

• Το μεγάλο κύμα αποστρατειών που αύξησε σημαντικά τα τελευταία έτη τον αριθμό των μερισματούχων (ενδεικτικά κατά 1.550 άτομα από το 2011 έως σήμερα) και επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ήδη δυσμενή αναλογία εν ενεργεία μετόχων – μερισματούχων, η οποία τον Αύγουστο του 2012 διαμορφωνόταν σε 1,52 προς 1, αντί της επιθυμητής για όλα τα κεφαλοποιητικά συστήματα αναλογίας 3 προς 1.

• Η οικονομική δυσπραγία και η απαξίωση του κέντρου της Αθήνας που λειτουργεί περιοριστικά ως προς τις δυνατότητες εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας και οδηγεί στη μείωση των προσόδων της.

• Η μείωση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές των εν ενέργεια στελεχών λόγω του «παγώματος» από 1.7.11 των μισθολογικών προαγωγών και ΕΧΥ και των λοιπών εν γένει μισθολογικών τους περικοπών.

• Η τεράστια απώλεια που κατέγραψε το ΜΤΝ στα κεφάλαιά του που ήταν κατατεθειμένα, υποχρεωτικά σύμφωνα με τον α.ν. 1611/50, στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εξαιτίας του προγράμματος της ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους (PSI+). Όπως προκύπτει από ενημερώσεις της ΤτΕ οι απώλειες, τόσο για το ΜΤΝ όσο και για τους Ειδικούς Λογαριασμούς του, σε τρέχουσες αποτιμήσεις κυμαίνονται σε ποσοστό άνω του 70% έναντι των αρχικών κεφαλαίων, με την ονομαστική αξία των κεφαλαίων μετά την ολοκλήρωση του PSI από την ΤτΕ, να διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9/3/2012

(προ PSI)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

(μετά την ολοκλήρωση του PSI από την ΤτΕ)

ΜΤΝ

30.689.800,99

15.728.522,52

ΝΙΝ

9.103.642,87

4.665.616,83

ΕΚΟΕΜΝ

60.595.062,44

31.054.968,54

ΕΛΠΝ

1.998.006,92

1.023.978,51

ΕΛΟΑΝ

162.124,54

83.088,82

ΕΛΧΑΟΣ

13.171,66

6.750,48

ΕΛΧΑΟΙΑ

2.058.797,04

1.055.133,45

ΣΥΝΟΛΑ

104.620.606,46

53.618.059,15

 

  

 Κατόπιν αποφάσεων της Διοίκησης του Ταμείου για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, δόθηκε, την 09-07-2012, ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγορική εταιρεία να χειριστεί την υπόθεση κατά της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου εν γένει για την διεκδίκηση των χρηματικών ποσών κατά τα οποία μειώθηκαν οι ονομαστικές αξίες των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στα οποία είχαν επενδυθεί τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου [λόγω της υποχρεωτικής συμμετοχής του στο Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 15 παρ. 11 του ν.2469/1997)] εξαιτίας του προγράμματος της ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους (PSI+) προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια δικαστική ή εξώδικη και ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, αρμοδίου δικαστηρίου, νομικού ή φυσικού προσώπου για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.

• Η μείωση των προσόδων της κινητής περιουσίας κυρίως λόγω της απομείωσης των διαθεσίμων.

• Η προκαλούμενη από τα ανωτέρω οριακή ταμειακή ρευστότητα.
Συνέπεια της εφαρμογής του PSI+, ήταν, πέραν των προαναφερομένων και το «κούρεμα» των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που διατηρούσαν στην κατοχή τους από αρχές κυρίως του 2009 αλλά και του 2010 το ΜΤΝ και ο ΕΚΟΕΜΝ, ονομαστικής αξίας 4,5 εκατ. € και 1,5 εκατ. € αντίστοιχα, μετά την ενεργοποίηση των ρητρών δράσης (C.A.C.’S).
Δεδομένου ότι το Ταμείο δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά καλύπτει τα ελλείμματα χρήσης αποκλειστικά και μόνο από τα διαθέσιμα / αποθεματικά του, οι προαναφερόμενες εξελίξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην απομείωση εν γένει του κεφαλαίου του, δείκτη ευρωστίας κάθε οικονομικού οργανισμού, προκαλώντας οριακές καταστάσεις τις οποίες η σημερινή Διοίκηση καλείται με υπευθυνότητα να διαχειριστεί.
Προκειμένου επιτευχθεί η εξομάλυνση της υφιστάμενης κατάστασης, το ΔΣ/ΜΤΝ, στη συνεδρίαση της 22ας Μαΐου 2012, αφού έλαβε υπόψη τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία, αποφάσισε τη μείωση από 01.07.2012 κατά 25% του συνόλου των χορηγουμένων μερισμάτων του ΜΤΝ με εξαίρεση το κατώτατο μέρισμα (1/3 μερίσματος Σημαιοφόρου με 27 έτη υπηρεσίας και 56% ΕΧΥ, ήτοι 69,52€).
Ομοίως, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΚΟΕΜΝ, στη συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2012, αφού έλαβε υπόψη την καταγραφή αρνητικού αποτελέσματος για δεύτερο συνεχόμενο έτος, αποφάσισε όπως από το Γ΄ Τετράμηνο 2012 η τιμή μεριδίου διαμορφωθεί στα 2,10 € κοινή για ΠΝ και ΛΣ έναντι των 3,214 € για το ΠΝ και 3,004 € για το ΛΣ (ποσοστό μείωσης 35% και 30% αντίστοιχα), με εξαίρεση το κατώτατο μέρισμα (1/3 μερίσματος Σημαιοφόρου με 27 έτη υπηρεσίας και 56% ΕΧΥ, ήτοι 31,00€).
Τα παραπάνω μέτρα ακολούθησαν τα όσα αρχικά είχαν αποφασιστεί από το ΔΣ, στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2012, όταν και ανέκυψε το έντονο πρόβλημα ρευστότητας εξαιτίας της εφαρμογής του PSI από την ΤτΕ, και αφορούσαν:

• Στη μετάθεση του χρόνου καταβολής των μερισμάτων ΜΤΝ, ούτως ώστε να μην πληρώνονται προκαταβολικά αλλά απολογιστικά, ως εξής:
- Καταβολή του μερίσματος διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2012 εξ ημισείας στο τέλος μηνός Απριλίου 2012 και στο τέλος μηνός Ιουνίου 2012, αντίστοιχα.
- Καταβολή του μερίσματος, αρχής γενομένης από το μέρισμα Ιουλίου – Αυγούστου 2012 και στο εξής, στο τέλος κάθε διμήνου.

• Στην αναστολή επ’ αόριστο της χορήγησης δανείων πλην όσων αιτούνται αποδεδειγμένα για έκτακτους σοβαρούς λόγους υγείας.

• Στη μείωση του βοηθήματος των πρώτων εξόδων πένθους (βοήθημα θανάτου) κατά 50% (ήτοι από 3.000 € σε 1.500 €).

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις στηρίχθηκαν στην αναγκαιότητα της εξισορρόπησης των ισοζυγίων χρηματοροών και της εξασφάλισης επαρκούς ρευστότητας για την απρόσκοπτη καταβολή των παροχών στους μετόχους, προκειμένου, η απομείωση των κεφαλαίων του Ταμείου, ένεκα των ζημιών που προκλήθηκαν από το PSI και της συνεχούς συρρίκνωσης των εσόδων του, να μην εξελιχθεί σε πρόβλημα ανησυχητικό για τη βιωσιμότητα του Ταμείου και την απώλεια της ανεξαρτησίας του.

Επιπλέον, κατόπιν πρότασης του Ταμείου η οποία κρίθηκε αναγκαία για την προστασία της παροχής ΒΟΕΑ ώστε να μην ακολουθεί περαιτέρω τις μειώσεις μερισμάτων, βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης Απόφαση των κ. ΥΦ.ΕΘ.Α και ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. με την οποία ρυθμίζεται (αναδρομικά) από 1.7.2012, ότι:
• Tα καταβαλλόμενα ΒΟΕΑ στους δικαιούχους υπολογίζονται με βάση τις διαμορφωθείσες τιμές των μερισμάτων ΜΤΝ την 1η Ιανουαρίου 2012, μειωμένες κατά 5% [κλείδωμα τιμής].
• Οι εισφορές των ασφαλισμένων μερισματούχων υπέρ ΒΟΕΑ υπολογίζονται με βάση τις διαμορφωθείσες τιμές των μερισμάτων ΜΤΝ την 1η Ιανουαρίου 2012.
Επίσης, το ΔΣ ενέκρινε την εξέταση της αναμόρφωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου περί ΒΟΕΑ στη βάση διανεμητικού συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης καθορισμένων εισφορών, μετά την πιλοτική παρακολούθηση των ασφαλισμένων τέκνων από 1.1.2013 με ατομικούς λογαριασμούς εισφορών για το κάθε ένα ξεχωριστά.
Πέραν των ανωτέρω διορθωτικών μέτρων, το Ταμείο έχει υποβάλει προς την εποπτεύουσα αρχή σειρά συγκεκριμένων προτάσεων ως αντιστάθμισμα στη ζημία που υπέστη στα περιουσιακά του στοιχεία εξαιτίας του PSI, όπως:

• Απόδοση, εξ ημισείας, υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των ΕΔ, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του προσωπικού που είναι ασφαλισμένο στα εν λόγω Ταμεία [περίπτωση α’ της παραγρ. 2 του άρθρου 38 του ν.3986/2011(Α’ 152)].

• Απόδοση υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 11 του ν.3865/2010 (Α’ 120), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 παρ. 10 του ν.3986/2011(Α’ 152), για τους συνταξιούχους που είναι μερισματούχοι των εν λόγω Ταμείων [Ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ].

• Απαλλαγή των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και των υφιστάμενων σε αυτά Ειδικών Λογαριασμών, από την υποχρέωση καταθέσεως των διαθεσίμων τους (συνολικά ή μέρους αυτών) αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ορίζεται με το άρθρο 2 του α.ν. 1611/1950 (Α’ 304).

• Απαλλαγή των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και των υφιστάμενων σε αυτά Ειδικών Λογαριασμών, για δέκα (10) έτη, από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.2238/1994 (Α’ 151).

• Παραχώρηση στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου προς εκμετάλλευση ή διάθεση κενών στρατοπέδων για επενδυτικούς σκοπούς.

Είναι προφανές ότι βιώνουμε την κλιμάκωση μίας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου. Η προσπάθεια ανάκαμψης, που αποτελεί άμεση προτεραιότητα της Διοίκησης, απαιτεί κρίσιμες και δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να διέλθουμε ασφαλώς την παρούσα κρίση, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη καταβολή μερίσματος, ανταποκρινόμενοι παράλληλα στο αδιαμφισβήτητο χρέος μας απέναντι στις νέες γενεές των μετόχων οι οποίες αυτή τη στιγμή με τις εισφορές τους αποτελούν το βασικότερο πυλώνα στήριξής του. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να καταστήσουμε σαφές, εμπράκτως και προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού έχει τη θέληση, την ικανότητα, αλλά και την απαιτούμενη σύμπνοια για να διαχειριστεί αποτελεσματικά την παρούσα κατάσταση, ώστε να προασπιστεί η βιωσιμότητα του και να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η αυτοδυναμία του.

 

 

Αντιναύαρχος ε.α Μ. Κανάρης Π.Ν.

Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ